3 Οκτ 2010

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Με Γνώση ...και Όραμα

Μέ τήν ὁμιλία τοῦ καθηγ. κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη ἄνοιξε ὁ Α! Κύκλος διαλέξεων τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, μέ τόν ἁγιασμό, τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ξεκίνησαν καί φέτος, τήν Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, οἱ δραστηριότητες τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς χρονικῆς περιόδου οἱ κατά μήνα διαλέξεις θά ἀφοροῦν σέ Θέματα Παιδείας, τά ὁποῖα μέ γνώση καί ὅραμα θά προσεγγίσουν πανεπιστημιακοί καθηγητές, παιδαγωγοί, ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν πολύ καλά τά θέματα αὐτά, ὄχι θεωρητικά ἀλλά μέσα ἀπό τήν πράξη καί τή ζωή τῆς Ἐκπαίδευσης. Ὁ καθηγητής καί πρ. πρύτανης τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ὁ πολιτικός ἐπιστήμονας καί συγγραφέας κ. Κων/νος Χολέβας, ὁ καθηγητής τοῦ Παιδαγωγ. Τμήματος τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν κ. Ἠλίας Ματσαγγούρας καί ὁ ὁμότιμος καθηγητής τοῦ πανεπ. Ἀθηνῶν π. Γεώργιος Μεταλληνός ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή τοῦ Συνδέσμου Ἐπιστημόνων Πειραιῶς γιά τόν πρῶτο κύκλο διαλέξεων καί θά δώσουν τήν εὐκαιρία στά μέλη καί στούς φίλους τοῦ ΣΕΠ νά γίνουν κοινωνοί τῶν Γνώσεων καί τῶν Ὁραμάτων τους γιά τήν Παιδεία τοῦ τόπου μας στόν 21ο αἰώνα.

Τή σειρά τῶν διαλέξεων γιά θέματα Παιδείας, ἄνοιξε
μέ τήν ὁμιλία του ὁ καθηγητής γλωσσολογίας καί πρ. πρύτανης τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, πρόεδρος τοῦ Ἰδρύματος Ἐλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας ὁ ὁποῖος ὡς πανεπιστημιακός δἀσκαλος, ὡς πρόεδρος τοῦ Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, ὡς παιδαγωγός, πού ἐπί πολλά χρόνια ἀσχολεῖται μέ τήν Παιδεία μας σέ ὅλες τῆς βαθμίδες, γνωρίζει τά θέματα αὐτά καί σέ μεγάλη ἔκταση καί σέ μεγάλο βάθος.
Τό θέμα τῆς ὁμιλίας τοῦ καθηγ. κ. Μπαμπινιώτη ἦταν "Γιά μιά ριζική ἀλλαγή στή σχολική μας ἐκπαίδευση", ἕνα ἐξαιρετικά ἐπίκαιρο θέμα, ὄχι μόνο γιατί βρίσκομαστε στήν ἀρχή μιᾶς νέας ἐκπαιδευτικῆς περιόδου, ἀλλά καί ἐνόψει μιᾶς ἀκόμη σειρᾶς μεταρρυθμίσεων καί ἀλλαγῶν σέ ὅλες τίς βαθμίδες τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ μας Συστήματος πού ἤδη βρίσκονται στό στάδιο τῶν συζητήσεων καί τῆς ἐπεξεργασίας.
Ὁ καθηγ. κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης ἐπεσήμανε κατ' ἀρχάς τά χρονίζοντα προβλήματα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος, ὅπως:
• Ἡ παντελής ἔλλειψη ἀξιολόγησης.
• Οἳ ἀνεπαρκῶς καταρτιζόμενοι στά Πανεπιστήμιά μας καί σπανίως ἐπιμορφούμενοι στήν Ἐκπαίδευση ἐκπαιδευτικοί, οἱ ὁποῖοι τό στελεχώνουν.
• Ἡ κοινωνικά ἀπαξιωμένη Τεχνική καί Ἐπαγγελματική Ἐκπαίδευση.
• Ἡ γενικότερη κοινωνική απαξίωση τοῦ δασκάλου.
• Τό φροντιστήριο νά παίζει τό ρόλο τοῦ Λυκείου καί, στήν πράξη, νά ὑποκαθιστᾶ τό Σχολεῖο σε βαρύτητα, ἀξιοπιστία καί φοίτηση.
• Ἡ ἀδιαφορία, πλήξη καί καταπίεση, πού νοιώθουν οἱ μαθητές γιά τό σχολεῖο, τό ὁποῖο τούς ἀπωθεῖ σύμφωνα μέ σχετικές ἒρευνες.
• Οἱ μεγάλες ἐκπαιδευτικές ἀνισότητες στή σχολική μας ἐκπαίδευση.
• Τό γεγονός, ὅτι ἡ πολιτεία, διαχρονικά δέν δίνει καμμιά προτεραιότητα στήν Παιδεία καί στόν Πολιτισμό, ἀλλά καί τό γεγονός, ὅτι ἡ Παιδεία σέ κομματικό-πολιτικό ἐπίπεδο γίνεται πολλές φορές πεδίο συγκρούσεων ἀντί νά εἶναι πεδίο συγκλίσεων.
Στή συνέχεια, ὁ καθηγ. κ. Μπαμπινιώτης μίλησε γιά μιά νέα ἀντίληψη τοῦ σχολείου: Γιά ἄλλους στόχους, ἄλλο κλίμα, ἄλλο σύστημα, ἄλλη κατάρτιση τῶν δασκάλων μας. Ἕνα σχολεῖο οὐσίας – οὐσίας ὕπαρξης, οὐσίας πνεύματος, οὐσίας ψυχῆς, οὐσίας ζωῆς. Ἕνα σχολείο πού θά ἑλκύει τόν μαθητή, πού θἀ τόν θέλγει, πού θά τό ἀγαπάει. Ἕνα σχολεῖο πού ἡ ἐξοικείωση τοῦ μαθητή μέ τήν τέχνη (τή μουσική, τή ζωγραφική, τό θέατρο, τή λογοτεχνία, τόν κινηματογράφο, τή δημιουργική γραφή) δέν θά θεωρεῖται πάρεργο ἢ περίεργη, οὔτε θά ἀποτελεῖ «ὁλοκαύτωμα» στίς γνώσεις, ἀλλά θά συνιστᾶ βασικό παράγοντα παιδείας, ἀφοῦ θά προετοιμάζει τούς αὐριανούς θεατές, τούς αὐριανούς ἀκροατές, τούς αὐριανούς ἀναγνώστες, τούς αὐριανούς εὐαίσθητους καί καλλιεργημένους πολίτες τῆς κοινωνίας μας.
Τήν ὁμιλία ἀκολούθησε μιά σειρά σημαντικῶν ἐρωτήσεων ἐκ μέρους ἐκπαιδευτικῶν ἀπό τό πολυπληθές ἀκροατήριο, στίς ὁποῖες καί ἔδωσε ἀπαντήσεις ὁ ὁμιλητής.
Οἰ διαλέξεις τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, πραγματοποιοῦνται στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ἁγ. Τριάδος καί προσκαλοῦνται νά τίς παρακολουθήσουν ὅσοι ἀγωνιοῦν καί ἀγωνίζονται γιά τήν παιδεία τοῦ τόπου μας ἀπό ὁποιαδήποτε θέση καί μέ ὁποιαδήποτε σχέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου